Adarsha Bahuuddeshiya Shikshan Prasarak Mandal's

Dr.R.N.Lahoti Ayurvedic College, Hospital and Research
Institute Sultanpur (M.S.)

Departments

 1. Kriya Sharir

 2. Rachna Sharir

 3. Samhita iddhant

 4. Dravyagun Vigyan
 5. Rasshastra & B.K.

 6. Rognidan & V.V.

 7. Agadtantra & V.V.

 8. Swasthwritta & Yoga

 9. Prasutitantra (Strirog)

 10. Kaumarbhritya

 11. Kayachikitsa

 12. panchkarma

 13. Shalyatantra

 14. Shalakyatantra